الهی به این و آنم مگذار، که مرا داغ توست

درخواست حذف این مطلب


" شه را پای کند است و زبان لال؛ تقصیر از عاجزی آید نه ملال"


پ.ن. اگر کار یک خس به سامان شود / ز دریای رحمت چه نقصان شود؟